Zakonodaja

Poslujemo v okviru zakonske in podzakonske ureditve in izoblikovanih dobrih praks iz vseh področij, s katerimi se srečujemo pri opravljanju svojih dejavnosti.

Temeljni zakoni s področja upravljanja so:

 • Stanovanjski zakon (Ur. l. RS, št.  69/03 – SZ-1), 

 • Zakon o spremembah in dopolnitvah Stanovanjskega zakona (Ur. I. RS, št. št. 90/2021 – SZ-1E),

 • Stvarnopravni zakonik (Ur. l. RS, št. 87/02 in 91/13) in

 • Energetski zakon (Ur. I. RS, št. št. 17/2014)

Ostali podzakonski predpisi, ki se nanašajo na upravljanje, obratovanje ali vzdrževanje večstanovanjskih stavb:

 • Pravilnik o upravljanju večstanovanjskih stavb (Ur. l. RS, št. 60/0987/11 in 85/13),

 • Pravilnik o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj (Ur. l. RS, št. 20/04 in18/11)

 • Pravilnik o merilih za določitev prispevka etažnega lastnika v rezervni sklad in najnižji vrednosti prispevka (Ur. l.  RS, št. 11/04 in 60/09)

 • Navodilo o izdelavi poročila o upravnikovem delu (Ur. l. RS, št. 108/04)

 • Pravilnik o oskrbi malih kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov pri opravljanju javne službe izvajanja meritev, pregledovanja in čiščenja kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov (Ur. l. RS, št. 128/04 in 18/05 – popr.)

 • Pravilnik o načinu delitve in obračunu stroškov za toploto v stanovanjskih in drugih stavbah z več posameznimi deli (Ur. l. RS, št. 82/2015 in št. 61/2016).

 • Pravilnik o varnosti dvigal (Ur. l. RS, št. 83/0717/11 – ZTZPUS-1 in 81/11)

 • Pravilnik o zaščiti stavb pred delovanjem strele (Ur. l. RS, št. 28/09 in 2/12)

 • Pravilnik o požarnem redu (Ur. l. RS, št. 52/0734/11 in 101/11)

 • Pravilnik o minimalnih tehničnih in drugih pogojih za vzdrževanje ročnih in prevoznih gasilnih aparatov (Ur. l. RS, št. 108/04116/07 in 102/09)

 • Pravilnik o preizkušanju hidrantnih omrežij  (Ur.I. RS, št. 22/95)

 • Uredba o uporabi fluoriranih toplogrednih plinih in ozonu škodljivih snoveh (UL RS št. 60/16)

 • Pravilnik o pregledovanju in preizkušanju opreme pod tlakom (UL RS št. 92/08)

 • Pravilnik o merilnih instrumentih (UL RS št 42/0697/1016/1319/16),

 • Pravilnik o prezračevanju in klimatizaciji stavb ((Uradni list RS, št. 42/02105/02110/02 – ZGO-1 in 61/17 – GZ)

 • Sistemska obratovalna navodila za distribucijski sistem toplote za geografsko območje MOMS (UL RS št. 13/17)

 • Odlok o načrtu za kakovost zraka na območju MOMS (UL RS št. 98/13).

Nekateri drugi zakoni, na katere so vezani etažni lastniki in upravniki:

 • Zakon o varstvu pred požarom (Ur. l.  RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 9/11 in 83/12

 • Zakon o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo)

 • Zakon o dimnikarski službi (Ur.l. RS, št. 68/16)